Privacybeleid

Privacy policy

Dit is het privacybeleid van Emmia B.V. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening worden verwerkt.

In dit beleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig.

Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele beleid treft u altijd aan. Dit privacybeleid, is op 23 april 2024 voor het laatst gewijzigd.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onderhavig privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit beleid genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens ons zelf verstrekt als u met ons contact opneemt.

Wij verwerken de volgende gegevens:
 1. Voornaam en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Gegevens over het gebruik van de website door het gebruik van Cookies en Google Analytics.
Onze doelen voor het verwerken van de gegevens

 1. Om contact met u op te nemen en om vragen te beantwoorden.
 2. Voor verwerking in ons klantenbestand en administratie i.v.m. facturatie, afhandeling vragen en klachten, uitvoering dienstverlening.
 3. Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken.
 4. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren.
 5. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 6. Statistische gegevens zoals het totale aantal bezoekers, bezoekgedrag en demografische patronen te monitoren zodat we onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen op de wensen van de klant.v
 7. Technische problemen te diagnosticeren of op te lossen.
 8. Ten behoeve van de veiligheid van de website en de dienstverlening van ons, alsmede het tegen gaan van fraude en misbruik.
 9. Onze servers registreren automatisch bepaalde logbestandgegevens waaronder uw websitebezoek, IP-adres, browsertype, pagina en URL waar u de website binnen komt of waar u de website verlaat, aantal klikken, landingspagina’s, bekeken pagina’s, etc.
 10. Voor archiefdoeleinden.
Gronden

De rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:
 1. toestemming van u.
 2. op basis van de uit te voeren overeenkomst.
 3. een wettelijke plicht.
We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf. Ook is het mogelijk dat we de persoonsgegevens van derden ontvangen. We verwachten van deze derden dat zij de persoonsgegevens op basis van wettelijke grondslagen verwerken en aan ons overdragen.

Derden

Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming. Bij de verwerking van gegevens kunnen wij derden inschakelen (bijvoorbeeld de serviceproviders), met hen hebben wij een overeenkomst gesloten aangaande uw persoonsgegevens en/of deze derden hanteren eigen privacy voorwaarden, denk aan de vervoerder van uw bestelde producten. Wij zullen verder alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

Privacy van kinderen

Kinderen jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van de ouder of voogd. Zonder toestemming mag een kind jonger dan 16 jaar geen gebruik maken van onze dienstverlening. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger dient in het belang van het kind onder de 16 jaar dit privacybeleid te lezen en in de plaats van het kind de rechten van het kind uit te oefenen. Wanneer wij erachter komen dat een kind jonger dan 16 jaar alsnog gebruik maakt van onze website zonder toestemming, zullen wij de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Beveiliging

Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

We maken gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeur te onthouden. U kunt cookies uitzetten via de browser. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Google Analytics

Middels Analytics hebben wij inzage in het bezoekgedrag. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden opgeslagen op de servers van Google in de USA. In het privacybeleid van Google leest u meer hierover. Deze gegevens kunnen niet door ons worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Bewaren van gegevens

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen.

Rechten betrokkene

U kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer informatie onjuist is, kunt u verzoeken de gegevens aan te passen. Ook kunt u een toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, wordt aan uw verzoek uitvoering gegeven.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit beleid genoemd.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering of het maken van bezwaar kunt u richten aan Emmia BV t.a.v. Klantenservice, Hurksestraat 60, 5652AL Eindhoven of per e-mail t.a.v. Klantenservice aan info@emmia.nl.

Vragen over het beschermen van persoonsgegevens?
Neem dan contact met ons op door te bellen naar 040 - 2146000 of te mailen naar info@emmia.nl.
This is the privacy policy of Emmia B.V. This privacy policy explains how we handle personal data that are processed in the context of the services we offer.

In this policy we let you know what personal data we collect, why we collect this data and what we do with the personal data. It is important to us that your data is handled with care and we ensure that the personal information you provide is treated confidentially. We process personal data carefully and securely when carrying out our work.

This privacy policy may change if new developments give reason to do so. You will always find the most current policy. This privacy policy was last modified on April 23, 2024.

By using our services you agree to this privacy policy. By agreeing to this privacy policy you consent to the processing of your personal data in the manner stated in this policy.

Collection and use of (personal) data

We process the personal data because you use our services and/or because you provide this data to us yourself when you contact us.

We process the following data:
 1. First name and last name, address details, telephone number and e-mail address.
 2. Data about the use of the website through the use of Cookies and Google Analytics.
Our purposes for processing the data

 1. To contact you and answer questions.
 2. For processing in our customer base and administration in connection with invoicing, handling questions and complaints, implementation of services.
 3. To make the service technically possible.
 4. To execute the agreement concluded with you.
 5. To further develop and improve our services.
 6. Monitor statistical data such as the total number of visitors, visitor behavior and demographic patterns so that we can improve our services and adapt them to customer wishes.v
 7. Diagnose or solve technical problems.
 8. For the security of the website and our services, as well as to prevent fraud and abuse.
 9. Our servers automatically record certain log file information including your website visit, IP address, browser type, page and URL where you enter or leave the website, number of clicks, landing pages, pages viewed, etc.
 10. For archival purposes.
Grounds

The legal grounds on which we process personal data are:
 1. consent from you.
 2. based on the agreement to be executed.
 3. a legal obligation.
We receive the personal data from you. It is also possible that we receive personal data from third parties. We expect these third parties to process the personal data on the basis of legal bases and to transfer it to us.

Third parties

We do not sell or rent personal data to third parties without your permission. We may engage third parties (for example service providers) when processing data. We have concluded an agreement with them regarding your personal data and/or these third parties have their own privacy conditions, such as the carrier of your ordered products. We will only share data with third parties if we are obliged to do so by law, or when you have given permission or when the transfer of data is necessary in the context of the provision of services.

Children's Privacy

Children under the age of 16 must have permission from their parent or guardian. A child under the age of 16 may not use our services without permission. The parent(s) or legal representative must read this privacy policy in the interests of the child under the age of 16 and exercise the child's rights on behalf of the child. If we discover that a child under the age of 16 is still using our website without permission, we will delete the personal data as quickly as possible.

Security

We take sufficient technical and organizational measures to protect personal data against loss or any form of unlawful processing. These measures are appropriate, taking into account the state of the art and the costs of implementation, an appropriate level of security taking into account the specific risks entailed by the processing and the nature of the data to be protected. The measures are partly aimed at preventing unnecessary collection and further processing of personal data.

Cookies

We use Cookies. A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website and stored by your browser on the hard drive of your computer. We use cookies to remember your settings and preferences. You can disable cookies via the browser. This data cannot be used to identify specific individual visitors.

Google Analytics

Through Analytics we have insight into visitor behavior. This data, including your IP address, is stored on Google's servers in the USA. You can read more about this in Google's privacy policy. This data cannot be used by us to identify specific individual visitors.

Retention of data

We do not store the data for longer than is strictly necessary based on the purposes described above.

Rights of the data subject

Upon request, you can inspect the personal data that we process about you. If information is incorrect, you can request that the data be corrected. You can also withdraw consent. Your request will be implemented as soon as possible, but no later than within 30 days.

You can object to the use of your personal data if this data is used for purposes other than those stated in this policy.

Requests for access, correction or deletion or to make an objection can be sent to Emmia BV Attn. Customer Service, Hurksestraat 60, 5652AL Eindhoven or by e-mail Attn. Customer Service to info@emmia.nl.

Questions about protecting personal data?
Please contact us by calling 040 - 2146000 or emailing info@emmia.nl.