Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.emmia.nl

Emmia B.V. (Kamer van Koophandel: 17148534), hierna te noemen Emmia, verleent u hierbij toegang tot www.emmia.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Emmia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Emmia spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Emmia.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Emmia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Emmia.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Emmia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Disclaimer for www.emmia.nl

Emmia B.V. (Chamber of Commerce: 17148534), hereinafter referred to as Emmia, hereby grants you access to www.emmia.nl ("the Website") and publishes texts, images and other materials here for information purposes.

Emmia reserves the right to change the content or remove parts at any time without having to notify you.

The information on the Website is intended to be without obligation and not as a concrete offer to conclude an agreement. Agreements are only concluded by accepting a quotation from the Website indicated as such.

Limited liability

Emmia makes every effort to update and/or supplement the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.

The materials offered on the Website are offered without any form of guarantee or claim to accuracy. These materials may change at any time without prior notice from Emmia.

Emmia can never accept liability for hyperlinks to websites or services of third parties included on the Website.

Copyright

All intellectual property rights regarding these materials belong to Emmia.

Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission from Emmia, except and only to the extent otherwise provided in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless otherwise indicated for specific materials.

Other

This disclaimer may change from time to time.