Opdrachtgever: Stimulansz
Project: Webleren
Client: Stimulansz
Project: Web learning

Webleren

Web learning

Stimulansz is kennis- en adviespartner in het sociaal domein. Stimulansz is een breed georiënteerde innovatieve dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid. Gemeentes willen graag dat mensen met een uitkering actief op zoek gaan naar een baan. Maar niet iedereen beschikt over de juiste basiskennis en vaardigheden om die stap zelf te kunnen maken.

Stimulansz heeft in samenwerking met 24 pilotgemeenten Webleren ontwikkeld. Deze digitale leeromgeving is een aanvulling op re-integratie activiteiten en helpt cliënten om snel en zelfstandig te starten met hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Emmia verzorgde de vormgeving en de technische realisatie van Webleren.

Met Webleren hebben cliënten toegang tot een portal met webcursussen, trainingen en tests waarmee ze direct zelf aan de slag kunnen. Men kan zich thuis oriënteren op de arbeidsmarkt en cursussen volgen om de kansen op een nieuwe baan te vergroten. Ook krijgt men tips om het dagelijkse leven anders in te richten zodra zij weer aan het werk gaan.

Deze handige tool is geschikt voor mensen die:
  • op zoek zijn naar een baan en hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten;
  • hun basisvaardigheden willen bijspijkeren, bijvoorbeeld rekenen en schrijven;
  • werkloos dreigen te worden en snel willen (leren) solliciteren.
Stimulansz is a knowledge and advice partner in the social domain. Stimulansz is a broadly oriented innovative service provider in the areas of work and income, welfare and health. Municipalities want people on benefits to actively look for a job. But not everyone has the right basic knowledge and skills to take that step themselves.

Stimulansz has developed Weblearning in collaboration with 24 pilot municipalities. This digital learning environment complements reintegration activities and helps clients to quickly and independently start their search for a new job.

Emmia took care of the design and technical realization of Webleren.

With Webleren, clients have access to a portal with web courses, training and tests that they can use immediately. People can orientate themselves on the labor market at home and take courses to increase their chances of finding a new job. They also receive tips on how to organize daily life differently once they return to work.

This handy tool is suitable for people who:
  • are looking for a job and want to increase their chances on the labor market;
  • want to brush up on their basic skills, for example arithmetic and writing;
  • are at risk of becoming unemployed and want to (learn to) apply for a job quickly.