Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: Veilig leren lezen
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: Veilig leren lezen

Veilig leren lezen kim-versie

Veilig leren lezen kim-versie

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Ruim 5000 basisscholen gebruiken de Veilig leren lezen kim-versie. wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid vernieuwde didactiek die zorgt voor nóg betere leesprestaties.

Emmia verzorgde de technische realisatie in opdracht van uitgeverij Zwijsen.

Met de Veilig leren lezen kim-versie geeft u jonge lezers de beste basis.

Bij Veilig leren lezen hoort uiteraard rijke, gevarieerde educatieve leerlingsoftware. De software is te gebruiken op de computers op school, maar ook thuis en op een tablet. Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen worden geoefend:
  • technisch lezen en spellen, begrijpend lezen
  • woordenschat
  • leesbevordering
Adaptief
Als leerkracht bepaalt u zelf welke leerling u met welk onderdeel laat oefenen. Moet een leerling bijvoorbeeld werken aan lezen en spellen? Dan zet u dat onderdeel van het programma open. Een unieke, adaptieve toepassing zorgt ervoor dat de programma’s de leesontwikkeling van de leerlingen precies bijhouden. De adaptiviteit zit in het aanbieden van woorden met vooral letters die nog niet goed gekend worden. Alle leerlingen oefenen standaard met de letters die zijn aangeboden in de methode. Als die verplichte basisoefeningen zijn afgerond, kunnen ze keuze-oefeningen maken. Daarin krijgen de leerlingen ook letters aangeboden die ze zelf nog extra kennen en oefeningen met uitdagendere woordtypen, zoals woorden met medeklinkerclusters.

In de leerlijn woordenschat oefent de leerling met woorden die passen in de context van de kern. In totaal komen zo 800 woorden aan bod. Het programma vraagt de leerling eerst aan te geven welke woorden hij al kent. Vervolgens biedt het programma vooral oefeningen met de woorden die de leerling niet of niet voldoende kent. Natuurlijk wordt gecontroleerd of bekende woorden inderdaad voldoende bekend zijn. Is dat niet het geval, dan worden ook deze woorden geoefend. Op deze manier kan tijd worden bespaard die de leerling kan besteden aan de leerlijn technisch lezen of leesbevordering.

De leerlijn leesbevordering heeft tot doel kinderen tot lezen te stimuleren. Het kunnen delen van leesbeleving met klasgenoten en leerkrachten vormt een grote stimulans tot meer lezen en blijven lezen. In de leerlijn leesbevordering kunnen uw leerlingen op eenvoudige en veilige wijze elkaar leestips sturen, vragen over boeken beantwoorden en kan u gelezen boeken bespreekbaar maken, zonder dat u deze boeken zelf hoeft te lezen.

Beloning
Dankzij een beloningssysteem stimuleert het programma de leerlingen om bepaalde oefeningen eerst te maken. Met bepaalde oefeningen kunnen ze namelijk dubbele punten winnen en dat verleidt hen om die eerst af te werken. Zoem de bij begeleidt de leerlingen in het programma en beloont hen met grappige animaties.

Thuisversie
Het is mogelijk dat u als school naast de licentie voor school ook een licentie neemt op de software voor thuis. In deze software voor thuis zijn ook alle drie de leerlijnen opgenomen. Deze leerlingsoftware voor thuis maakt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Bijvoorbeeld voor leerlingen met een zwakke woordenschat of die moeite hebben met lezen. Maar ook om leerlingen uitdagende leesbevorderingsopdrachten te laten maken.

Bovendien stimuleert u met de thuisversie de ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen zelf de vorderingen volgen die hun kind maakt met de thuissoftware. Daarnaast biedt Digiregie de mogelijkheid om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind maakt op school. Er is altijd sprake van herhaling, toetsen worden niet opgenomen in de thuisversie.
Learning to read safely has been the most used and most successful language reading method in group 3 for decades. No fewer than 80 percent of all children in the Netherlands learn to read and spell with this method. More than 5,000 primary schools use the Safe Learning to Read kim version. Scientific insights and practical experiences have led to renewed didactics that ensure even better reading performance.

Emmia took care of the technical realization on behalf of publisher Zwijsen.

With the Safe Learning to Read Kim version you give young readers the best foundation.

Learning to Read Safely naturally involves rich, varied educational student software. The software can be used on computers at school, but also at home and on a tablet. It concerns one program in which three learning paths are practiced:
  • technical reading and spelling, reading comprehension
  • vocabulary
  • reading promotion
Adaptive
As a teacher, you decide which student you let practice with which part. For example, should a student work on reading and spelling? Then you open that part of the program. A unique, adaptive application ensures that the programs accurately monitor the reading development of the students. The adaptivity lies in offering words with mainly letters that are not yet well known. All students practice with the letters offered in the method as standard. Once these mandatory basic exercises have been completed, they can do optional exercises. The students are also offered letters that they know extra and exercises with more challenging word types, such as words with consonant clusters.

In the vocabulary learning track, the student practices with words that fit into the context of the core. A total of 800 words are covered. The program first asks the student to indicate which words he already knows. The program then mainly offers exercises with words that the student does not know or does not know sufficiently. Of course, it is checked whether known words are indeed sufficiently known. If that is not the case, these words are also practiced. In this way, time can be saved that the student can spend on the technical reading learning path or reading promotion.

The aim of the reading promotion curriculum is to encourage children to read. Being able to share reading experiences with classmates and teachers is a great incentive to read more and continue reading. In the reading promotion learning path, your students can easily and safely send each other reading tips, answer questions about books and you can discuss books you have read, without having to read these books yourself.

Reward
Thanks to a reward system, the program encourages students to complete certain exercises first. With certain exercises they can win double points and that tempts them to complete them first. Buzz the bee guides the students in the program and rewards them with funny animations.

Home version
As a school, it is possible that in addition to the license for school, you also license the software for home use. All three learning paths are also included in this home software. This home student software makes it possible to extend practice time. For example, for students with a weak vocabulary or who have difficulty reading. But also to allow students to complete challenging reading promotion assignments.

Moreover, with the home version you stimulate parental involvement. Parents can monitor the progress their child makes with the home software. Digiregie also offers the opportunity to inform parents about the progress their child is making at school. There is always repetition, tests are not included in the home version.