Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen België
Project: Studio taal
Client: Uitgeverij Zwijsen België
Project: Studio taal

Studio taal

Studio taal

Een taalmethode met maximale aandacht voor élke leerling. Dat is Studio taal. Leerlingen krijgen talrijke kansen om hun talenten te ontwikkelen en worden zo écht taalvaardig. Leerplezier en leerresultaat staan voorop, waardoor je leerlingen een stevige basis verkrijgen waarvan ze de rest van hun leven profiteren. Studio taal is dé taalmethode voor leerjaar 2 t.e.m. 6.

Studio taal is een product van Uitgeverij Zwijsen België. Emmia verzorgde de technische realisatie van Studio taal.

Met Studio taal leren leerlingen al doende: door samen met elkaar in gesprek te gaan, of door zelf een tekst te schrijven en te verbeteren. Geen lijstjes uit het hoofd leren, maar kritisch nadenken over het leesdoel van een bepaalde tekst. Dat vergroot niet alleen de leermotivatie, maar ook het leerresultaat. Wat je zelf ontdekt, onthoud je immers beter.

Leerlingen passen de leerstof toe op herkenbare situaties, waardoor je hen toont hoe groot de rol van taal in hun dagelijkse leven is. Er is ruimte voor eigen inbreng en transfer: de nieuw opgedane kennis kan meteen in andere domeinen worden toegepast. Studio taal brengt taal tot leven!

De software bij Studio taal omvat:
 • Leerkrachtassistent voor leerkracht
 • Oefensoftware op school op digibord
 • Dashboard voor leerkracht
 • Voorbereiden en monitoren van taallessen
 • Oefensoftware leerlingen
 • Oefensoftware voor thuis en op school
 • Leerkrachtassistent
De Leerkrachtassistent kun je inzetten tijdens je taallessen. Zo kun je samen met je leerlingen een opdracht maken waarbij je de pagina’s uit het leerwerkboek op het smartboard projecteert. Ook vind je in de Leerkrachtassistent verschillende instructievideo’s van de uitlegkaarten om te tonen in de klas. Hierbij kunnen extra hints getoond worden om de leerlingen op weg te helpen.

Het Dashboard is een online programma dat je helpt bij het voorbereiden en monitoren van je taallessen. Alle informatie uit de handleiding is hierin terug te vinden en kan altijd worden geraadpleegd. Daarnaast worden alle leerlingresultaten bijgehouden in het Dashboard. Op basis daarvan krijg je adviezen voor eventuele extra taken en volgende toetsen. Zo kun je je leerlingen steeds begeleiding op maat bieden.

De software bevat een groot aanbod aan oefenmateriaal dat zowel voor als na een toets ingezet kan worden. Afhankelijk van de resultaten van de leerling worden nieuwe oefeningen voorgesteld. Zo krijgt elke leerling oefeningen op maat.

De oefensoftware van Studio taal kan op school worden gebruikt, maar ook thuis op pc of tablet.
A language method with maximum attention for every student. That's Studio language. Students are given numerous opportunities to develop their talents and thus become truly proficient in languages. Learning pleasure and learning results are paramount, giving your students a solid foundation from which they will benefit for the rest of their lives. Studio language is the language method for grades 2 to 3. 6.

Studio taal is a product of Uitgeverij Zwijsen Belgium. Emmia took care of the technical realization of Studio taal.

With Studio Language, students learn by doing: by talking to each other, or by writing and improving a text themselves. Don't memorize lists, but think critically about the reading purpose of a particular text. This not only increases learning motivation, but also the learning results. After all, you remember better what you discover yourself.

Students apply the learning material to recognizable situations, showing them how important the role of language is in their daily lives. There is room for personal input and transfer: the newly acquired knowledge can immediately be applied in other domains. Studio taal brings language to life!

The software at Studio taal includes:
 • Teacher assistant for teacher
 • Practice software at school on digital board
 • Teacher Dashboard
 • Preparing and monitoring language lessons
 • Practice software for students
 • Exercise software for home and school
 • Teacher's Assistant
You can use the Teacher Assistant during your language lessons. For example, you can complete an assignment together with your students in which you project the pages from the learning workbook onto the smart board. In the Teacher Assistant you will also find various instructional videos of the explanation cards to show in class. Additional hints can be shown to help students get started.

The Dashboard is an online program that helps you prepare and monitor your language lessons. All information from the manual can be found here and can be consulted at any time. In addition, all student results are recorded in the Dashboard. Based on this, you will receive advice for any additional tasks and subsequent tests. This way you can always offer your students tailor-made guidance.

The software contains a wide range of practice materials that can be used both before and after a test. Depending on the student's results, new exercises are suggested. This way, each student receives tailor-made exercises.

Studio taal's practice software can be used at school, but also at home on a PC or tablet.