Opdrachtgever: St. Plots- en laatdoven
Project: Spraakafzienoefenen.nl
Client: St. Plots- en laatdoven
Project: Spraakafzienoefenen.nl

Spraakafzien Oefenen

Spraakafzien Oefenen

Caroline van Daelen en Paula Hettinga, beiden logopedist hebben meegewerkt aan het Werkboek Spraakafzien dat sinds 2012 door logopedisten in het hele land wordt gebruikt om cursussen spraakafzien te geven. Van cliënten die een cursus spraakafzien bij hen volgden, kregen ze bijna wekelijks de vraag of er ook iets was om thuis zelfstandig mee te kunnen oefenen. Dit was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden.

Na twee jaar ontwikkelen, testen en verbeteren is op 1 juli 2019 het online oefenprogramma gelanceerd. De ontwikkelaars, Caroline van Daelen en Paula Hettinga zijn trots dat de website www.spraakafzienoefenen.nl beschikbaar is. De website is officieel in gebruik genomen door Gerard de Vijlder en Peter Helmhout van Stichting Plotsdoven.

Het is een zeer uitgebreid oefenprogramma geworden. In 12 lessen worden 1200 oefeningen met filmpjes aangeboden, oplopend in moeilijkheidsgraad. De vooruitgang is steeds terug te zien in scores per oefening.

Emmia ontwikkelde en beheert de website. Later heeft Emmia ook de webshop ontwikkeld.

De Raad voor Gezondheidsonderzoek maakte in 2003 op basis van verschillende registraties en onderzoeken de inschatting dat circa 1 op de 10 Nederlanders slechthorend is door lawaaischade en ouderdom. (Raad voor Gezondheidsonderzoek, 2003).

Momenteel zijn er volgens schatting door het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 17,3 miljoen inwoners in Nederland waardoor de inschatting neerkomt op 1,7 miljoen slechthorenden (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019) 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder kan onvoldoende spraak in rumoer verstaan (Smits et al.,2006).

Gelukkig biedt voor veel slechthorenden en (plots- en laat-) doven een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) uitkomst. Ondanks het gebruik van deze en andere technische hulpmiddelen, blijven veel slechthorenden moeite houden met het verstaan van spraak.

‘Mijn omgeving denkt dat ik alles kan horen en verstaan omdat ik nu hoortoestellen draag, maar dat is niet zo. Sprekers aankijken om te zien wat ze zeggen blijft voor mij essentieel om het gesprek te kunnen volgen.’

In de testfase is het programma door slechthorenden en (plots- en laat-) doven van verschillende leeftijden in gebruik genomen en hun reacties waren enthousiast.

‘Fijn programma om het spraakafzien bij te houden, omdat mijn man niet altijd meer met mij wil oefenen.’
‘Het programma ziet er mooi en fris uit met veel verschillende sprekers die allen op een andere manier articuleren, zoals in het dagelijks leven. Complimenten!’
‘Als ervaren “liplezer’’ blij dat ik de details weer kon opfrissen.’
Caroline van Daelen and Paula Hettinga, both speech therapists, have contributed to the Speech Impairment Workbook, which has been used by speech therapists throughout the country since 2012 to teach speech impairment courses. Clients who followed a speech recognition course with them were asked almost every week whether there was anything they could practice with independently at home. This was the reason for them to develop a digital practice program with which speech perception can be practiced independently and at any time.

After two years of development, testing and improvement, the online exercise program was launched on July 1, 2019. The developers, Caroline van Daelen and Paula Hettinga, are proud that the website www.spraakafzienpraktijken.nl is available. The website has been officially launched by Gerard de Vijlder and Peter Helmhout of the Plotsdoven Foundation.

It has become a very extensive exercise program. In 12 lessons, 1200 exercises with videos are offered, increasing in difficulty. Progress is always reflected in scores per exercise.

Emmia developed and manages the website. Later, Emmia also developed the webshop.

In 2003, the Council for Health Research estimated that approximately 1 in 10 Dutch people are hearing impaired due to noise damage and old age, based on various registrations and studies. (Council for Health Research, 2003).

Currently, according to an estimate by the Central Bureau of Statistics, there are more than 17.3 million inhabitants in the Netherlands, which equates to 1.7 million hearing impaired people (Central Bureau of Statistics, 2019) 1.3 million people aged 60 or older cannot sufficiently understand speech in noise (Smits et al.,2006).

Fortunately, a hearing aid or Cochlear Implant (CI) offers a solution for many hearing-impaired and (suddenly and late) deaf people. Despite the use of these and other technical aids, many hearing impaired people continue to have difficulty understanding speech.

'People around me think that I can hear and understand everything because I now wear hearing aids, but that is not the case. Looking at speakers to see what they are saying remains essential for me to be able to follow the conversation.'

During the test phase, the program was used by hearing-impaired and (suddenly and late-onset) deaf people of different ages and their reactions were enthusiastic.

'Nice program to keep track of speech impairment, because my husband doesn't always want to practice with me anymore.'
'The program looks nice and fresh with many different speakers who all articulate in a different way, as in everyday life. Compliments!'
'As an experienced "lip reader", I am glad that I could brush up on the details again.'