Opdrachtgever: Noordhoff
Project: Schrijfhuis
Client: Noordhoff
Project: Writing House

Schrijfhuis

Writing House

Het Schrijfhuis van Wolters-Noordhoff biedt een doorgaande lijn technisch schrijven voor de groepen 1 t/m 8. De methode sluit aan bij Leeshuis beginnend lezen: in de gebruikte thema’s en de volgorde waarin de letters worden behandeld. Nieuw verworven letterkennis wordt zo snel mogelijk omgezet in schrijfvaardigheid.

Emmia heeft de software bij Schrijfhuis vormgegeven en geproduceerd. Hiermee wordt het voor de leerkracht mogelijk om oefenstof op maat en relevante inhouden aan te bieden.

De software bij Schrijfhuis biedt onbeperkt extra oefening voor kinderen die moeite hebben met het inprenten van de schrijfbeweging. Op het scherm wordt de beweging langzaam voorgedaan; een voice-over geeft verbale ondersteuning. Het schrijftempo is instelbaar. U kunt de software zowel losse letters als woorden laten schrijven. Alle combinaties en verbindingen kunnen worden gemaakt. De letters worden op liniatuur geschreven.

Met de software kunt u extra oefenbladen maken voor zwakke of goede schrijvers, maar ook om aan te sluiten op een project dat u in de klas uitvoert. Op het oefenblad wordt de tekst in schrijfletters op liniatuur afgebeeld met een blanco oefenregel met liniatuur eronder. U kunt zelf schrijfvoorbeelden bedenken. Daarbij kunt u beschikken over alle letters en verbindingen en vijf liniatuurformaten. Met de software kunt u bovendien pijlenletterkaarten printen voor gebruik bij uw instructie.
The Wolters-Noordhoff Writing House offers a continuous line of technical writing for groups 1 to 8. The method is in line with Leeshuis beginning reading: in the themes used and the order in which the letters are treated. Newly acquired letter knowledge is converted into writing skills as quickly as possible.

Emmia designed and produced the software at Ontwerphuis. This makes it possible for the teacher to offer tailor-made exercise material and relevant content.

The software at Writer's House offers unlimited extra practice for children who have difficulty imprinting the writing movement. The movement is presented slowly on the screen; a voice-over provides verbal support. The writing pace is adjustable. You can have the software write both individual letters and words. All combinations and connections can be made. The letters are written on ruler.

The software allows you to create additional practice sheets for weak or good writers, but also to tie in with a project you are doing in class. On the practice sheet, the text is depicted in writing letters on rulers with a blank practice line with rulers underneath. You can come up with writing samples yourself. You also have access to all letters and connections and five linear formats. The software also allows you to print arrow letter cards for use in your instruction.