Opdrachtgever: ETV.nl Amsterdam
Project: Samen op pad
Client: ETV.nl Amsterdam
Project: Together on the road

Samen op pad

Together on the road

ETV.nl Amsterdam heeft samen met het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen van de Universiteit van Amsterdam) het multimediale leerconcept 'Samen op pad' ontwikkeld. Deze methode bereidt anderstaligen voor op participatie in de Nederlandse samenleving.

Praatwijzer is een onderdeel van dit concept, daarnaast bestaat het uit lessen met praktijkopdrachten, een instructie in het maken van Digitales, een reportage en een website.

Emmia ontwikkelde de website in opdracht van ETV.nl Amsterdam.

Met het programma Praatwijzer kunnen anderstalige meer vertrouwen krijgen in het gebruik van de Nederlandse taal in praktijksituaties. Praatwijzer bestaat uit filmmateriaal en lessen. Deze methode bereidt anderstaligen voor op participatie in de Nederlandse samenleving. U ziet hoe er gesproken en gehandeld wordt in cruciale praktijksituaties op het gebied van burgerschap en Kennis van de samenleving.

Souad en Fatima van Stichting Interculturele Participatie & Integratie presenteren het programma en laten cruciale praktijksituaties zien.

Op de website staat het lesmateriaal en oefenmateriaal van de serie Praatwijzer.
ETV.nl Amsterdam has developed the multimedia learning concept 'Together on the road' together with the ITTA (Institute for Language Research and Language Education for Speakers of Other Languages of the University of Amsterdam). This method prepares non-native speakers for participation in Dutch society.

Praatwijzer is part of this concept, and it also consists of lessons with practical assignments, instruction in making Digitales, a report and a website.

Emmia developed the website on behalf of ETV.nl Amsterdam.

With the Praatwijzer program, non-native speakers can gain more confidence in using the Dutch language in practical situations. Praatwijzer consists of film material and lessons. This method prepares non-native speakers for participation in Dutch society. You will see how people speak and act in crucial practical situations in the field of citizenship and knowledge of society.

Souad and Fatima from the Intercultural Participation & Integration Foundation present the program and show crucial practical situations.

The website contains the teaching and practice materials of the Praatwijzer series.