Opdrachtgever: Noordhoff
Project: Leeshuis
Client: Noordhoff
Project: Reading house

Leeshuis beginnend lezen

Reading house beginning reading

Leeshuis beginnend lezen is een leesmethode van Noordhoff en verscheen in 2002. De methode Leeshuis beginnend lezen is een compacte en complete methode met een heldere structuur.

Leerkrachten kunnen met de duidelijke lesbeschrijvingen gemakkelijk aan de slag. Kinderen boeken al gauw resultaat en dat is goed voor hun motivatie.

Met een voorleesverhaal worden de kinderen gemotiveerd. De letters worden stapsgewijs geintroduceerd. Er is instructie op letter- woord- en zinsniveau. Welke klank hoort bij welke letter en omgekeerd. Klankzuivere woordjes en vlot lezen van 2, 3 en 4 lettergrepen. De leerlingen van groep 3 leren lezen tot AVI-niveau 3/4.

Onderdelen zijn o.a. interactief voorlezen, werken met de klankstempelkist, lezen met het muisboekje, diverse instructiemomenten en het oefenen met de computer.
Leeshuis beginning reading is a reading method by Noordhoff and was published in 2002. The Reading House beginning reading method is a compact and complete method with a clear structure.

Teachers can easily get started with the clear lesson descriptions. Children quickly achieve results and that is good for their motivation.

The children are motivated by reading a story. The letters are introduced step by step. There is instruction at letter, word and sentence level. Which sound goes with which letter and vice versa. Clear words and easy reading of 2, 3 and 4 syllables. The students of group 3 learn to read up to AVI level 3/4.

Components include interactive reading, working with the sound stamp box, reading with the mouse book, various instruction moments and practicing with the computer.