Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Lees en Schrijf! Voetbal
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Read and Write! Football

Lees en Schrijf! Voetbal

Read and Write! Football

Lees en Schrijf! Voetbal is een oefenmodule voor taal, rekenen en digitale vaardigheden gekoppeld aan het thema voetbal. Lees en Schrijf! Voetbal motiveert u om aan de slag te gaan met taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Het programma is gemaakt door Idee aan Zee, Emmia educatieve multimedia, Boek voor Taal, Hollandse Luchten en Ella Bohnenn. Lees en Schrijf! Voetbal is een project van Stichting Expertisecentrum ETV.nl in samenwerking met het project ‘Lees de wedstrijd' van Stichting Lezen & Schrijven.

Het programma is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (‘Van A tot Z betrokken Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010').

Het gaat – evenals bij de programma’s Lees en Schrijf!, Lees en Schrijf! Taal op je werk en Lees en Schrijf! Geld en Rekenen – niet om een methode, maar om oefenmateriaal voor de individuele leerder.

Lees en Schrijf! Voetbal bestaat uit een televisiepromo en online oefenmateriaal.
De televisiepromo activeert en stimuleert u om naar de online oefeningen te gaan.

Oefenen

Het online oefenmateriaal bestaat uit vijf thema's.
Dit zijn plekken of situaties die met voetbal te maken hebben.
  1. het stadion
  2. de supportersclub
  3. de kantine
  4. winkel met sportkleding
  5. voetbal thuis
Met de online oefeningen oefent u woorden en uitdrukkingen, lezen, digitale vaardigheden, schrijven, spelling en rekenen. Het gaat in het programma om voetbal op het voetbalveld, in het stadion, om zaalvoetbal en straatvoetbal, om betaald voetbal en amateurvoetbal, volwassenen en kinderen/jongeren.
Read and Write! Football is a practice module for language, arithmetic and digital skills linked to the football theme. Read and Write! Football motivates you to work on language, arithmetic and digital skills.

The program was created by Idee aan Zee, Emmia educational multimedia, Boek voor Taal, Hollandse Luchten and Ella Bohnenn. Read and Write! Football is a project of the ETV.nl Expertise Center Foundation in collaboration with the 'Read the match' project of the Lezen & Schrijven Foundation.

The program was made possible thanks to a financial contribution from the Ministry of Education, Culture and Science ('A to Z Low Literacy Attack Plan 2006-2010').

It works - just like with the programs Read and Write!, Read and Write! Language at work and Read and Write! Money and Arithmetic – not about a method, but about practice material for the individual learner.

Read and Write! Football consists of a television promo and online practice material.
The television promo activates and encourages you to go to the online exercises.

Practice

The online practice material consists of five themes.
These are places or situations that have to do with football.
  1. the stadium
  2. the supporters club
  3. the canteen
  4. sportswear store
  5. football at home
With the online exercises you practice words and expressions, reading, digital skills, writing, spelling and arithmetic. The program concerns football on the football field, in the stadium, indoor football and street football, professional football and amateur football, adults and children/young people.