Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Lees en Schrijf! Het leesplankje
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Read and Write! The reading board

Lees en Schrijf! Het leesplankje

Read and Write! The reading board

Met Lees en Schrijf! Het leesplankje leert u de basisprincipes van het Nederlandse schrift aan de hand van een aantal woorden. Het gaat om zelfstandig naamwoorden, kleuren, getallen en persoonlijk voornaamwoorden.

In het programma kunt u kiezen tussen oefenen of spel.
Bij oefenen oefent u met de klanken, letters en woorden.
Bij het spel speelt u memory. Dit kunt u spelen op vier niveaus (levels). Tijdens het spel verzamelt u punten, waarna u op een hoger level kunt spelen.

De woorden zijn gevormd rond 17 klinkers en klinkercombinaties:
 • klinkers: korte klanken (a, e, i, o, u)
 • klinkers: lange klanken (aa, ee, oo, uu)
 • klinkercombinaties (ui, ie, ei, ij, ou, au, oe, eu).
U leert de klanken, letters en woorden herkennen met beeld en geluid. U kunt oefenen met 170 woorden.
Rond iedere klinker of klinkercombinatie zijn 10 woorden gemaakt:
 • het woord van het leesplankje, bijvoorbeeld zee
 • drie andere basiswoorden met dezelfde klank: keel, been, peer
 • zes vervolgwoorden, dit zijn woorden met medeklinkercombinaties (zoals twee en feest) en woorden met meerdere lettergrepen (zeemeeuw en weegschaal).
U kunt het spel spelen in verschillende combinaties van paren:
 • beeld – geschreven woord
 • beeld – gesproken woord
 • gesproken woord – geschreven woord
 • geschreven woord – geschreven woord
Kortom: het traditionele leesplankje in een modern, digitaal jasje.
With Read and Write! The reading board teaches you the basic principles of Dutch writing based on a number of words. It concerns nouns, colors, numbers and personal pronouns.

In the program you can choose between practice or play.
During practice you practice with the sounds, letters and words.
In the game you play memory. You can play this on four levels. During the game you collect points, after which you can play at a higher level.

The words are formed around 17 vowels and vowel combinations:
 • vowels: short sounds (a, e, i, o, u)
 • vowels: long sounds (aa, ee, oo, uu)
 • vowel combinations (ui, ie, ei, ij, ou, au, oe, eu).
You will learn to recognize sounds, letters and words with images and sounds. You can practice with 170 words.
10 words have been made around each vowel or vowel combination:
 • the word on the reading board, for example sea
 • three other basic words with the same sound: throat, leg, pear
 • six follow-up words, these are words with consonant combinations (such as two and party) and words with multiple syllables (seagull and scales).
You can play the game in different combinations of pairs:
 • image – written word
 • image – spoken word
 • spoken word – written word
 • written word – written word
In short: the traditional reading board with a modern, digital look.