Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Lees en Schrijf! Gezondheid
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Read and Write! Health

Lees en Schrijf! Gezondheid

Read and Write! Health

Geletterdheid en gezondheid gaan hand in hand. In Nederland is één op de tien volwassenen laaggeletterd. Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze er in hun dagelijks leven last van hebben. Nog méér mensen hebben onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsinformatie vinden, begrijpen en gebruiken is voor hen te moeilijk. Ze hebben moeite om informatie te vergelijken en om vragen te stellen en te overleggen met zorgverleners of zorgverzekeraars.

Stichting Expertisecentrum ETV.nl ontwikkelde hiervoor Lees en Schrijf! Gezondheid. Emmia ontwikkelde de oefensite in opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl.

Dit multimediale programma omvat uitzendingen op de regionale televisie en op internet en online oefenmateriaal. Mensen krijgen beter inzicht in aspecten voor de zorg en daarmee leren ze beter omgaan met gezondheidsvraagstukken. Veel informatie is schriftelijk en lang niet altijd in duidelijke taal. Beelmateriaal bereikt dan ook meer mensen.

De televisieserie is positief, informatief, luchtig en herkenbaar. Met huis-tuin-en-keuken-vragen en uitleg van de werking van het lichaam. Daarnaast is er speciale aandacht voor lees-, schrijf- en rekentaken op het gebied van gezondheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn zwangerschap, verzorging van kinderen, goede voeding, beweging en juiste houding, omgaan met stress, medicijngebruik, diabetes en ouder worden. Het programma bestaat uit een televisieserie, een werkboek en een oefensite. De site bevat naast veel afwisselend en aantrekkelijk oefenmateriaal ook alle tv-afleveringen. Gebruikers oefenen met lezen, schrijven, rekenen, sociale vaardigheden en digitale vaardigheden.
Literacy and health go hand in hand. In the Netherlands, one in ten adults has low literacy. People with low literacy have so much difficulty reading and writing that it affects their daily lives. Even more people have insufficient health skills. Finding, understanding and using health information is too difficult for them. They have difficulty comparing information and asking questions and consulting with healthcare providers or health insurers.

The ETV.nl Expertise Center Foundation developed Read and Write! Health. Emmia developed the training site on behalf of the ETV.nl Expertise Center Foundation.

This multimedia program includes broadcasts on regional television and on the Internet and online practice material. People gain better insight into aspects of healthcare and thus learn to deal with health issues better. A lot of information is in writing and not always in clear language. Visual material therefore reaches more people.

The television series is positive, informative, light-hearted and recognizable. With home and garden questions and explanations of how the body works. In addition, special attention is paid to reading, writing and arithmetic tasks in the field of health. Topics covered include pregnancy, caring for children, good nutrition, exercise and correct posture, dealing with stress, use of medication, diabetes and aging. The program consists of a television series, a workbook and an exercise site. In addition to a lot of varied and attractive practice material, the site also contains all TV episodes. Users practice reading, writing, arithmetic, social skills and digital skills.