Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Klik & Tik - Samen op 't web
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Klik & Tik - Together on the web

Klik & Tik - Samen op 't web

Klik & Tik - Together on the web

Klik & tik is uniek omdat bezoekers gratis en op toegankelijke en aantrekkelijke wijze leren hoe het gebruik van sociale media op internet werkt. Ze leren de verschillende toepassingen kennen en gaan er zelf stap-voor-stap mee aan de slag. Aansluitend oefenen ze op een veilige en vertrouwde manier in de speciaal hiervoor ontwikkelde netwerksite Kliks. Het materiaal is geschikt voor een brede doelgroep. De heldere presentatie, het aangepaste taalniveau en de intuïtieve manier van oefenen maakt het materiaal ook zeer geschikt voor laagopgeleiden.

Klik & Tik. Samen op ’t web is een project van Stichting Expertisecentrum ETV.nl en ProBiblio. Het materiaal is ontwikkeld met financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het programma sluit aan op Klik & Tik. Het internet op, dat eerder is gerealiseerd met middelen vanuit het landelijke programma Digivaardig & Digibewust.

Emmia verzorgde de vormgeving en de technische realisatie van de oefenwebsite en de oefencommunity Kliks.

Oefenen en netwerken op Kliks
Gebruikers doorlopen het oefenmateriaal zelfstandig en in hun eigen tempo. In korte video’s geeft presentatrice Julika Marijn een instructie en demonstratie over een onderwerp, waarna de bijbehorende oefeningen starten. Als afsluitende oefening, brengen gebruikers het zojuist geleerde in de praktijk op de oefencommunity Kliks.

Extra ondersteuning
Voor mensen die het moeilijk vinden om zelfstandig aan de slag te gaan met Klik & Tik wordt extra ondersteuning geboden. Gebruikers die er niet helemaal uitkomen, kunnen een vraag sturen naar de online helpdesk op Klik & Tik. Samen op ‘t web. Ze worden dan zo snel mogelijk teruggebeld of gemaild. Daarnaast kunnen bezoekers in verschillende bibliotheken onder begeleiding met Klik & Tik werken. Daarvoor heeft ProBiblio een speciale train-de-trainer-workshop ontwikkeld.

Samen op 't web is een uitstekend middel om een moeilijk te bereiken en te behouden klantgroep naar de bibliotheek te trekken. Bibliotheekmedewerkers kunnen laagopgeleiden met behulp van dit programma trainen in het gebruik van internet gericht op sociale media.
Klik & Tik is unique because visitors learn for free, in an accessible and attractive way, how to use social media on the internet. They get to know the different applications and work on them step-by-step. They then practice in a safe and familiar manner in the specially developed networking site Kliks. The material is suitable for a broad target group. The clear presentation, the adapted language level and the intuitive way of practicing makes the material also very suitable for those with a low level of education.

Klik & Tik. Together on the Web is a project of the ETV.nl Expertise Center Foundation and ProBiblio. The material was developed with funding from the Ministry of Education, Culture and Science. The program connects to Klik & Tik. On the internet, which was previously realized with resources from the national program Digiskilled & Digibewust.

Emmia took care of the design and technical realization of the practice website and the practice community Kliks.

Practice and network on Kliks
Users go through the practice material independently and at their own pace. In short videos, presenter Julika Marijn gives an instruction and demonstration on a subject, after which the corresponding exercises start. As a final exercise, users put what they just learned into practice on the Kliks.
practice community
Extra support
Additional support is offered for people who find it difficult to work independently with Klik & Tik. Users who cannot quite figure it out can send a question to the online helpdesk at Klik & Tik. Together on the web. They will then be called or emailed back as soon as possible. In addition, visitors can work with Klik & Tik under supervision in various libraries. ProBiblio has developed a special train-the-trainer workshop for this purpose.

Together on the web is an excellent way to attract a customer group that is difficult to reach and retain to the library. Using this program, library staff can train low-educated people in the use of the Internet, focusing on social media.