Opdrachtgever: RIVM
Project: KiesBeter.nl Diabetes
Client: RIVM
Project: KiesBeter.nl Diabetes

KiesBeter.nl Diabetes

KiesBeter.nl Diabetes

KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.

KiesBeter.nl is gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee.

In opdracht van het RIVM heeft Emmia DIEP (het Diabetes Interactief Educatie Programma) geschikt gemaakt voor gebruik binnen KiesBeter.nl.

Overheden en bedrijven staan voor de uitdaging hun websites zó te bouwen dat ze zowel voor mensen als voor browsers en zoekmachines optimaal toegankelijk zijn. Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op. De Nederlandse overheid heeft deze internationale standaarden handzaam samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Het omvat 125 kwaliteitseisen ten behoeve van betere websites.

Deze versie van DIEP voldoet volledig aan de Webrichtlijnen die de overheid stelt. Emmia is na de toetsing dan ook toegevoegd aan de lijst met toegankelijke webbouwers.

Stichting Accessibility heeft de toetsing uitgevoerd. Stichting Accessibility is het expertisecentrum voor toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen.
KiesBeter.nl is a public healthcare portal. This portal is intended for all adult residents of the Netherlands who have questions in the field of healthcare, health insurance and health. The information from KiesBeter.nl is reliable and can help you make choices in this area.

KiesBeter.nl was created by the Center for Public Health Future Outlooks of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Many organizations participate in KiesBeter.nl.

On behalf of the RIVM, Emmia has made DIEP (the Diabetes Interactive Education Program) suitable for use within KiesBeter.nl.

Governments and companies face the challenge of building their websites in such a way that they are optimally accessible for people as well as for browsers and search engines. There are internationally recognized agreements in the form of web standards for building websites. Application of these standards produces significantly better websites. The Dutch government has conveniently brought together these international standards in a Web Guidelines quality model. It includes 125 quality requirements for better websites.

This version of DIEP fully complies with the Web Guidelines set by the government. After the assessment, Emmia was added to the list of accessible web builders.

The Accessibility Foundation carried out the assessment. The Accessibility Foundation is the center of expertise for accessibility and corporate social responsibility in the field of internet, software and electronic applications.