Opdrachtgever: ThiemeMeulenhoff
Project: IJsbreker
Client: ThiemeMeulenhoff
Project: Icebreaker

IJsbreker

Icebreaker

De kracht van IJsbreker zit in de didactiek die speciaal is afgestemd op deze groep. Door de cyclische opbouw, de systematische herhaling en het gebruik van veel video- en beeldmateriaal kunnen laagopgeleide cursisten op een effectieve manier Nederlands leren. Om tegemoet te komen aan de huidige ontwikkelingen op het gebied van inburgering en het leren van Nederlands is IJsbreker vernieuwd en herzien in een 3e editie.

Emmia heeft IJsbreker vernieuwd in vormgeving, ontwerp en technische kenmerken. Emmia heeft met deze nieuwe IJsbreker het volledig volgen van cursisten (ook thuis) mogelijk gemaakt voor ThiemeMeulenhoff.

IJsbreker 3e editie NT2-leren is volledig gekoppeld aan het doelperspectief van de cursist. Beroepsgericht lesmateriaal is toegevoegd voor de sectoren: handel / administratie, zorg / welzijn, techniek en overige sectoren. Met de opzet van IJsbreker 3e editie kan de docent eenvoudig individuele leertrajecten samenstellen.

Cursisten kunnen veel materiaal in IJsbreker zelfstandig doorwerken. Om deze zelfstandigheid te stimuleren is het belangrijk dat cursisten met IJsbreker ook thuis aan de slag kunnen. Zo kan iedereen in eigen tempo verder werken. De resultaten kunnen eenvoudig worden uitgewisseld tussen thuis en de instelling. Het cursistenpakket van IJsbreker bestaat uit een boek, een woordenschrift en het gebruik van de software. De school werkt met een netwerklicentie voor een netwerkversie van de software en de docentenmodule met een cursistenvolgsysteem.
The strength of Icebreaker lies in the didactics that are specially tailored to this group. Due to the cyclical structure, systematic repetition and the use of a lot of video and images, poorly educated students can learn Dutch effectively. To meet current developments in the field of integration and learning Dutch, Icebreaker has been renewed and revised in a 3rd edition.

Emmia has updated Icebreaker in design, design and technical features. With this new Icebreaker, Emmia has made it possible for ThiemeMeulenhoff to fully monitor students (also at home).

Icebreaker 3rd edition NT2 learning is fully linked to the student's goal perspective. Professional teaching material has been added for the following sectors: trade/administration, healthcare/welfare, technology and other sectors. With the design of Icebreaker 3rd edition, the teacher can easily put together individual learning paths.

Students can work through a lot of the material in Icebreaker independently. To encourage this independence, it is important that students can also work with Icebreaker at home. This way everyone can continue working at their own pace. The results can easily be exchanged between home and the institution. The Icebreaker student package consists of a book, a vocabulary and the use of the software. The school works with a network license for a network version of the software and the teacher module with a student monitoring system.