Opdrachtgever: Amsterdam UMC
Project: HypoInzicht
Client: Amsterdam UMC
Project: HypoInzicht

HypoInzicht

HypoInzicht

Voor mensen met diabetes type 2 die overstappen op een behandeling met insuline, is er www.HYPOinzicht.nl, een website over diabetes en de behandeling met insuline. De site biedt relevante informatie, praktische tips en zelftests en is ontwikkeld door VU medisch centrum, met steun van verzekeraar Achmea en Novo Nordisk.

Emmia verzorgde de vormgeving en technische realisatie van www.hypoinzicht.nl.

Bij mensen met diabetes type 2 die van tabletten overstappen op insuline is er vaak onzekerheid over de behandeling en over het risico op hypoglykemieën (hypo's). Een hypo is een te lage bloedglucosewaarde. Bij 95% van de mensen met diabetes type 2 die insuline gebruiken, komen hypo's voor en symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig.

Informatie, tips en zelftests
Met www.HYPOinzicht.nl willen VUmc, Achmea en Novo Nordisk mensen met diabetes goede informatie geven over de behandeling met insuline en de risico's van hypo's. De informatie, tips en zelftests helpen de bezoekers van de website antwoord te krijgen op hun vragen en ondersteunen hen bij het overstappen op en omgaan met insuline. Het Diabetescentrum en de afdeling medische psychologie, beide VUmc, hebben een traditie op het gebied van onderzoek en behandeling van diabetes, met bijzondere aandacht voor de psychosociale aspecten en het bevorderen van zelfmanagement. Teneinde het bereik van educatie en ondersteuning te vergroten wordt in toenemend mate gebruik gemaakt van het internet. Verworven kennis uit onderzoek en klinische ervaring wordt zoveel als mogelijk beschikbaar gesteld aan patiënten en professionals. HYPOinzicht is hier een voorbeeld van en specifiek ontwikkeld om de groeiende groep mensen met diabetes type 2 die op insulinetherapie zijn aangewezen te helpen hun zelfmanagement te vergroten. "Met HYPOinzicht proberen we bij te dragen aan kennisvermeerdering en het past uitstekend in ons streven om hierbij samen te werken met maatschappelijk relevante partijen", aldus prof. Frank Snoek die het project leidt.
For people with type 2 diabetes who are switching to insulin treatment, there is www.HYPOinzicht.nl, a website about diabetes and insulin treatment. The site offers relevant information, practical tips and self-tests and was developed by VU Medical Center, with the support of insurer Achmea and Novo Nordisk.

Emmia was responsible for the design and technical realization of www.hypoinzicht.nl.

In people with type 2 diabetes who switch from tablets to insulin, there is often uncertainty about the treatment and the risk of hypoglycemia. A hypo is a blood glucose level that is too low. Hypos occur in 95% of people with type 2 diabetes who use insulin, and symptoms can range from mild to severe.

Information, tips and self-tests
With www.HYPOinzicht.nl, VUmc, Achmea and Novo Nordisk want to provide people with diabetes with good information about insulin treatment and the risks of hypos. The information, tips and self-tests help website visitors get answers to their questions and support them in switching to and dealing with insulin. The Diabetes Center and the department of medical psychology, both VUmc, have a tradition in the field of research and treatment of diabetes, with special attention to psychosocial aspects and the promotion of self-management. In order to increase the reach of education and support, increasing use is being made of the internet. Knowledge acquired from research and clinical experience is made available to patients and professionals as much as possible. HYPOinzicht is an example of this and specifically developed to help the growing group of people with type 2 diabetes who rely on insulin therapy to increase their self-management. "With HYPOinzicht we try to contribute to increasing knowledge and it fits in perfectly with our aim to collaborate with socially relevant parties," says Prof. Frank Snoek, who leads the project.