Opdrachtgever: Amsterdam UMC
Project: HypoBewust
Client: Amsterdam UMC
Project: HypoBewust

HypoBewust

HypoBewust

De cursus HypoBewust is bedoeld voor mensen met diabetes en problemen met hypo's. De training is gericht op het herkennen, corrigeren, voorspellen en voorkomen van hypo's en het omgaan met (het risico op) hypo's.

De cursus duurt 4 weken en bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten van een dagdeel, die gegeven worden door getrainde diabeteshulpverleners. Tijdens de cursus doorlopen de deelnemers thuis 2 interactieve internetmodules.

Het programma wat hiervoor wordt gebruikt is mogelijk gemaakt door VU medisch centrum en LifeScan. Emmia verzorgde de vormgeving en de technische realisatie van de internetmodules.

In deze cursus leert de deelnemer luisteren naar de signalen van het lichaam om zo vroegtijdig een hypo te herkennen en te corrigeren.

Mensen met diabetes maken zich bijvoorbeeld zorgen over het krijgen van hypo's, bijvoorbeeld omdat ze een hypo niet goed meer aan voelen komen of omdat ze recent een ernstige hypo hebben gehad. Of ze proberen hypo's te vermijden, bijvoorbeeld door hun bloedglucose aan de hoge kant te houden of door niet of weinig aan beweging te doen.

Ook wordt er aandacht besteed aan hoe de deelnemer, maar ook de mensen in diens directe omgeving, de gevolgen van hypo's ervaren.

Tevens besteedt de cursus aandacht aan de manier waarop factoren als voeding, beweging, insuline, ziekte en stress de bloedglucose beïnvloeden. Zo leert de deelnemer de bloedglucosewaarden beter voorspellen om zo hypo's te kunnen voorkomen.

De deelnemer houdt tijdens de cursus ook een dagboek bij en er vindt een voor- en nameting plaats. De ervaringen van de deelnemer worden meegenomen in de behandeling.

Deelname aan de cursus geschiedt in overleg met de eigen arts of diabetesverpleegkundige.
The HypoAwareness course is intended for people with diabetes and problems with hypos. The training is aimed at recognizing, correcting, predicting and preventing hypos and dealing with (the risk of) hypos.

The course lasts 4 weeks and consists of 3 half-day group meetings, given by trained diabetes care providers. During the course, participants complete 2 interactive internet modules at home.

The program used for this is made possible by VU medical center and LifeScan. Emmia took care of the design and technical realization of the internet modules.

In this course, the participant learns to listen to the body's signals in order to recognize and correct a hypo at an early stage.

For example, people with diabetes are concerned about developing hypos, for example because they no longer feel a hypo coming or because they have recently had a serious hypo. Or they try to avoid hypos, for example by keeping their blood glucose on the high side or by doing little or no exercise.

Attention is also paid to how the participant, but also the people in his immediate environment, experience the consequences of hypos.

The course also pays attention to the way in which factors such as diet, exercise, insulin, illness and stress influence blood glucose. In this way, the participant learns to predict blood glucose levels better in order to prevent hypos.

The participant also keeps a diary during the course and a pre- and post-test takes place. The participant's experiences are included in the treatment.

Participation in the course is in consultation with your own doctor or diabetes nurse.