Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: Leestrainer
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: Reading Trainer

Estafette de Leestrainer

Estafette the Reading Trainer

Estafette is een geïntegreerde leesmethode die leerlingen aan het lezen krijgt én houdt. Estafette bevat leuke, rijke, afwisselende teksten waar het leesplezier vanaf spat. Met de leerlingsoftware Estafette kan elke leerling teksten lezen en opnemen. Door te luisteren naar de geluidsbestanden weet hij precies waar hij nog aan moet oefenen. Dat is leuk én leerzaam!

Emmia verzorgde de technische realisatie van de Leestrainer in opdracht van Uitgeverij Zwijsen.

Kenmerken van de software:
 • Flexibel inzetbaar binnen de Estafetteles.
 • Zorgt dat de leerkracht de handen vrij krijgt.
 • Dé oplossing voor combinatiegroepen.
 • Met het Zwijsen-dyslexiefont.
 • Hoofdstuk lezen – Vloeiend & vlot lezen – intonatie lezen.
 • Zelfstandig en samenwerkend leren.
 • De leerling kan direct aan de slag op basis van advies van de Toetssite.
 • De leerling kan zelf zijn leesontwikkeling volgen.
Leerkracht heeft handen vrij
Met deze software werken leerlingen zelfstandig aan hun leesontwikkeling. Ze kunnen een hoofdstuk lezen, aan Vloeiend & vlot werken en het intonatie lezen oefenen. Omdat de kinderen hier zelf mee aan de slag kunnen, heb jij als leerkracht de handen vrij voor het geven van instructie of het begeleiden van andere leerlingen.

Voor alle leerlingen
De Leestrainer is flexibel inzetbaar voor alle leerlingen. Dus of een leerling nu Aanpak 1, 2 of 3 volgt, hij kan zelfstandig met het programma werken. De leerlingen met Aanpak 1 en 2 kunnen het hoofdstuk lezen aan de computer en hebben op dat moment dus geen constante begeleiding nodig van een leerkracht. En is een Aanpak 3-leerling klaar met de Estafetteloper? Dan krijgt hij extra uitdaging met intonatielezen in de Leestrainer.

Favoriet van iedere leerling
Speciaal voor de activiteit ‘Kruip in de huid van…’ van de Leestrainer schreef schrijver en cabaretier Frank van Pamelen leuke teksten waarmee de leerlingen kunnen oefenen in intonatielezen. Ze lezen aansprekende teksten die horen bij een nieuwslezer, dichter, reiziger of grapjas. Een zelfgeschreven tekstje of een boekfragment voorlezen kan natuurlijk ook. Ze kunnen de tekst voorbereiden, inspreken én hun eigen opnames terugluisteren. Bestaat er nog betere feedback?

Zwijsen dyslexiefont nu ook in de Leestrainer!
Al sinds 2006 geeft Zwijsen leesboeken zoals Zoeklicht dyslexie en Zoeklicht informatief uit voor zwakke lezers in een speciaal dyslexiefont. Het Zwijsen dyslexiefont is nu ook opgenomen in de Leestrainer bij Estafette. Daarnaast worden ook de lettertypes Arial en Verdana aangeboden. Ook kunnen ze de kleur van de letter en achtergrond aanpassen. Hiermee wordt het contrast verkleind wat het zogenoemde dansen van letters tegengaat. De leerlingen kunnen in de Leestrainer zelf een keuze maken wat voor hen het prettigst leest.
Estafette is an integrated reading method that gets and keeps students reading. Estafette contains fun, rich, varied texts that are fun to read. With the student software Estafette, every student can read and record texts. By listening to the sound files he knows exactly what he still needs to practice on. That's fun and educational!

Emmia took care of the technical realization of the Reading Trainer on behalf of Uitgeverij Zwijsen.

Features of the software:
 • Flexible use within the Estafette class.
 • Ensures that the teacher's hands are free.
 • The solution for combination groups.
 • With the Zwijsen dyslexia font.
 • Reading Chapter – Fluency & fluent reading – reading intonation.
 • Independent and collaborative learning.
 • The student can get started immediately based on advice from the Test Site.
 • The student can monitor his own reading development.
Teacher has hands free
With this software, students work independently on their reading development. They can read a chapter in Fluent & work smoothly and practice reading intonation. Because the children can work on this themselves, you as a teacher have your hands free to provide instruction or guide other students.

For all students
The Reading Trainer can be used flexibly for all students. So whether a student follows Approach 1, 2 or 3, he can work with the program independently. The students with Approach 1 and 2 can read the chapter on the computer and therefore do not need constant guidance from a teacher at that time. And is an Approach 3 student finished with the Estafette Runner? Then he gets an extra challenge with intonation reading in the Reading Trainer.

Favorite of every student
Especially for the Reading Trainer's activity 'Put yourself in the shoes of...', writer and comedian Frank van Pamelen wrote fun texts with which students can practice reading intonation. They read appealing texts that belong to a newsreader, poet, traveler or joker. You can also read a self-written text or a book fragment. They can prepare the text, record it and listen back to their own recordings. Is there any better feedback?

Zwijsen dyslexia font now also in the Reading Trainer!
Since 2006, Zwijsen has been publishing reading books such as Searchlight dyslexia and Searchlight informative for weak readers in a special dyslexia font. The Zwijsen dyslexia font is now also included in the Reading Trainer at Estafette. The fonts Arial and Verdana are also offered. They can also adjust the color of the letter and background. This reduces the contrast, which prevents the so-called dancing of letters. In the Reading Trainer, students can choose what reads best for them.