Opdrachtgever: SBCM
Project: E-learningportal Sociale Werkbedrijven
Client: SBCM
Project: E-learning portal social work companies

E-learningportal Sociale Werkbedrijven

E-learning portal social work companies

SBCM is het A&O-fonds sociale werkvoorziening. SBCM heeft gekozen www.oefenen.nl in te zetten als basis voor de e-learningportal voor de SW. Via een speciale ingang krijgen deelnemers toegang tot het reguliere aanbod van e-learningprogramma’s van ETV.

Emmia heeft de technische realisatie verzorgd van de portal. Daarnaast heeft Emmia een aantal e-learningprogramma’s ontwikkeld die via de portal worden aangeboden.

Dit aanbod is aangevuld met speciaal voor de SW ontwikkelde e-learningprogramma’s zoals Handige Herman (veiligheid op het werk), PC-vaardig (o.a. Word en Excel) en Steffie (o.a. hoe werkt een sociaal netwerk, hoe werkt een treinkaartautomaat). Met een inlog krijgen de deelnemers toegang tot een zeer uitgebreid pakket van e-learningprogramma's.

Docenten en begeleiders kunnen de voortgang van deelnemers monitoren en op individuele leerbehoeften inspelen door huiswerk of leerroutes op maat klaar te zetten. Begin 2013 zijn al ongeveer 30 SW-bedrijven actief met de portal. Een veel gehoorde constatering van de docenten en begeleiders is dat het het zelfvertrouwen van de deelnemers zienderogen toeneemt. E-learning bevordert ook de maatschappelijke zelfredzaamheid in de privésfeer.
SBCM is the A&O social employment fund. SBCM has chosen to use www.dooien.nl as the basis for the e-learning portal for the SW. Participants gain access to ETV's regular range of e-learning programs via a special entrance.

Emmia took care of the technical realization of the portal. In addition, Emmia has developed a number of e-learning programs that are offered via the portal.

This offer has been supplemented with e-learning programs specially developed for the SW, such as Handige Herman (safety at work), PC-savvy (including Word and Excel) and Steffie (including how a social network works, how a train ticket machine works). With a login, participants gain access to a very extensive package of e-learning programs.

Teachers and supervisors can monitor the progress of participants and respond to individual learning needs by preparing customized homework or learning routes. At the beginning of 2013, approximately 30 SW companies are already active with the portal. A frequently heard observation from teachers and supervisors is that the self-confidence of the participants is visibly increasing. E-learning also promotes social self-reliance in the private sphere.