Opdrachtgever: SW-bedrijven
Project: Digitale Taalgids
Client: SW-bedrijven
Project: Digital Language Guide

Digitale Taalgids

Digital Language Guide

Circa 16.000 SW-medewerkers hebben een fikse taalachterstand. Zij hebben zo veel moeite met lezen en schrijven dat ze geen werkbriefjes kunnen invullen of instructies kunnen begrijpen. Speciaal voor deze groep laaggeletterden heeft SBCM samen met zes SW-bedrijven een elektronische leeromgeving ontwikkeld: de Digitale Taalgids.

De Digitale Taalgids is een gezamenlijk project van SBCM en de SW-bedrijven: WSD-Groep, IBN-Groep, Caparis, Wedeo, Lander en UW-bedrijven. Het concept is ontwikkeld vanuit het Aanvalsplan laaggeletterdheid van het Ministerie van OC&W en geïnitieerd door Stichting Expertisecentrum ETV.nl. De initiatiefnemers zijn inhoudsdeskundigen Ella Bohnenn en Marijke Tiemersma.

Emmia verzorgde de technische realisatie en de vormgeving van deze elektronische leeromgeving.

Naast een praktische elektronische leeromgeving waarbinnen SW-medewerkers in hun eigen tijd, plaats en tempo stimulerende taaloefeningen kunnen maken, is de Digitale Taalgids een instrument om laaggeletterdheid in de SW-sector bespreekbaar te maken.

De Digitale Taalgids heeft, zoals de naam al doet vermoeden, het karakter van een gids. Voordat een SW-medewerker kan starten met zijn individuele leerroute, maakt hij een instaptest om zijn niveau te bepalen. Afhankelijk van de eigen leerwensen kan een SW-medewerker, samen met zijn docent of begeleider, zijn eigen leerroute vaststellen. Met eenvoudige navigatiemogelijkheden kiest hij uit taaloefeningen op vier verschillende domeinen:
 • lezen (van brieven, instructies, e-mails en bijvoorbeeld tabellen)
 • schrijven (van kaarten, korte briefjes, veel voorkomende zinnen en bijvoorbeeld sms'jes)
 • spelling
 • woorden van het werk
Er is een aansprekend en gevarieerd aanbod qua oefenvormen, zoals:
 • lezen
 • klikken
 • typen
 • luisteren
 • puzzelen
Ook kan de vormgeving gepersonaliseerd worden en geeft een virtuele coach steeds uitleg bij de oefeningen.

Verder beschikt de digitale taalgids ook over een volgsysteem. Hiermee kunnen docenten en begeleiders de voortgang inzien, resultaten bekijken en gerichter coachen.
Approximately 16,000 SW employees have a significant language delay. They have so much difficulty reading and writing that they cannot fill out worksheets or understand instructions. SBCM, together with six SW companies, has developed an electronic learning environment especially for this group of low-literate people: the Digital Language Guide.

The Digital Language Guide is a joint project of SBCM and the SW companies: WSD Group, IBN Group, Caparis, Wedeo, Lander and UW companies. The concept was developed from the Low Literacy Attack Plan of the Ministry of Education, Culture and Science and initiated by the ETV.nl Expertise Center Foundation. The initiators are content experts Ella Bohnenn and Marijke Tiemersma.

Emmia took care of the technical realization and design of this electronic learning environment.

In addition to a practical electronic learning environment in which SW employees can complete stimulating language exercises in their own time, place and pace, the Digital Language Guide is an instrument to discuss low literacy in the SW sector.

The Digital Language Guide, as the name suggests, has the character of a guide. Before an SW employee can start his individual learning path, he takes an entry test to determine his level. Depending on his own learning wishes, an SW employee can determine his own learning route together with his teacher or supervisor. With simple navigation options he chooses from language exercises in four different domains:
 • reading (of letters, instructions, e-mails and tables, for example)
 • writing (from cards, short notes, common phrases and, for example, text messages)
 • spelling
 • words of the work
There is an appealing and varied range of exercise forms, such as:
 • read
 • click
 • types
 • listen
 • puzzle
The design can also be personalized and a virtual coach always explains the exercises.

Furthermore, the digital language guide also has a tracking system. This allows teachers and supervisors to view progress, view results and provide more targeted coaching.