Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: De Zaken van Zwijsen
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: The Affairs of Zwijsen

De Zaken van Zwijsen

The Affairs of Zwijsen

De Zaken van Zwijsen bestaat uit Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken voor groep 5 t/m 8. Vanuit verschillende invalshoeken en op een eigentijdse manier laat je de leerlingen de wereld ontdekken en veel kennis opdoen over geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Voor groep 3 en 4 is er de wereldoriëntatiemethode De Zaken groep 3-4. De Zaken van Zwijsen zit boordevol filmpjes, animaties, digitale opdrachten, digitale proefjes en coöperatieve werkvormen.

Met De Zaken van Zwijsen zet je als leerkracht de zaakvakken naar je hand. Want hoe je les wilt geven, bepaal je zelf. Met minimale voorbereiding een boeiende kant-en-klare les, of een les die je zelf eenvoudig samenstelt en naar wens verrijkt. 100% digitaal via digibord en digiwerkboek, of in combinatie met een papieren werkboek. Jij beslist.

Emmia verzorgde de technische realisatie van De Zaken van Zwijsen.

Verademing voor de leerkracht, adembenemend voor de leerling.
Met weinig voorbereiding en veel gebruiksgemak geef je aantrekkelijke lessen. Leerlingen worden de les ingezógen met boeiende visuele materialen. Met o.a. animaties, filmpjes, dia’s, interactieve oefeningen en spelvormen krijgen ze begrippen, concepten en processen helder en levendig uitgelegd. Elke les geeft ook ruimte voor meningsvorming, door te discussiëren over een stelling.

Elke les van De Zaken van Zwijsen kent dezelfde, heldere opbouw. Daarin kun je als leerkracht je eigen keuzes maken. Per school, per klas. Welke onderdelen wel, welke niet? Zelfstandig werken vanaf een scherm of uit een boek? Voeg je bijvoorbeeld zelf nog een extra YouTube-filmpje of interessante link toe? Stel de les samen zoals je wilt.

Een les bestaat uit instructie en samen leren met het digibord en een zelfstandig-werken-deel: het werkboek of digiwerkboek.

Heldere opbouw
 • Diashow
 • Lesdoelen
 • Begrippenlijst (met verklarende filmpjes)
Instructie en samen leren met digibord
 • Educatieve filmpjes
 • Educatieve animatie en/of simulatie
 • Oefening met Google Earth
 • Interactieve oefeningen en spelvormen
 • Stelling
 • Les aanpassen: selecteer lesitems
Zelfstandig werken met werkboek of digiwerkboek op pc of laptop
 • Opdrachten voor zelfstandig werken
The Affairs of Zwijsen consists of Time Affairs, World Affairs and Nature Affairs for groups 5 to 8. From different perspectives and in a contemporary way, you let students discover the world and gain a lot of knowledge about history, geography and nature & technology. For groups 3 and 4 there is the world orientation method De Zaken group 3-4. De Zaken van Zwijsen is packed with videos, animations, digital assignments, digital experiments and cooperative working methods.

With De Zaken van Zwijsen you, as a teacher, can control the subject areas to your own advantage. Because you decide how you want to teach. An exciting ready-made lesson with minimal preparation, or a lesson that you can easily put together yourself and enrich it as desired. 100% digital via digital whiteboard and digital workbook, or in combination with a paper workbook. You decide.

Emmia took care of the technical realization of De Zaken van Zwijsen.

Breathing for the teacher, breathtaking for the student.
You can give attractive lessons with little preparation and great ease of use. Students are drawn into the lesson with fascinating visual materials. Concepts, concepts and processes are explained clearly and vividly to them using animations, videos, slides, interactive exercises and games. Each lesson also provides room for opinion formation by discussing a statement.

Every lesson of De Zaken van Zwijsen has the same, clear structure. As a teacher you can make your own choices. Per school, per class. Which parts are, which are not? Want to work independently from a screen or from a book? For example, do you add an extra YouTube video or interesting link yourself? Create the lesson the way you want.

A lesson consists of instruction and learning together with the digital whiteboard and an independent work part: the workbook or digital workbook.

Clear structure
 • Slideshow
 • Lesson objectives
 • Glossary (with explanatory videos)
Instruction and learning together with digital whiteboard
 • Educational videos
 • Educational animation and/or simulation
 • Exercise with Google Earth
 • Interactive exercises and games
 • Theorem
 • Customize lesson: select lesson items
Work independently with a workbook or digital workbook on a PC or laptop
 • Assignments for independent work