Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: De Leesclub
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: The Reading Club

De Leesclub

The Reading Club

De Leesclub heeft tot doel kinderen tot lezen te stimuleren. Het kunnen delen van leesbeleving met klasgenoten en leerkrachten vormt een grote stimulans tot meer lezen en blijven lezen. Met de Leesclub kunnen leerlingen op eenvoudige en veilige wijze elkaar leestips sturen, vragen over boeken beantwoorden en kan de leerkracht gelezen boeken bespreekbaar maken, zonder dat de leerkracht deze boeken zelf hoeft te lezen.

Emmia verzorgde de technische realisatie van de Leesclub in opdracht van Uitgeverij Zwijsen.

Speelse opzet
De Leesclub heeft een frisse uitstraling. Als een leerling voor het eerst inlogt bij de Leesclub, mag het zelf een achtergrond uitkiezen. Na het lezen van boeken worden leerlingen beloond voor het lezen door het vrijkomen van aansprekende elementen die zij in ‘hun boekenkast’ kunnen verzamelen.

De Leesclub is ontwikkeld om kinderen tot lezen te stimuleren. De vragen zijn gericht op het uitlokken van leesbelevingservaringen. Er is een grote diversiteit aan vragen, waardoor het beantwoorden van de vragen geen sleur zal worden. De gelezen boeken worden per leerling opgeslagen in een persoonlijke boekenkast: het leeslogboek.

De Leesclub in het kort:
 • Stimuleert kinderen om te blijven lezen.
 • Geeft vragen bij leesboeken, informatieve boeken, gedichten, prentenboeken, stripboeken, kranten en tijdschriften.
 • Geeft bij elk gelezen boek leesbelevingsvragen.
 • Laat kinderen elkaar leuke boeken tippen/post sturen over leuke boeken.
 • Maakt in de groep praten over boeken eenvoudig en gevarieerd.
 • Geeft de leerlingen gedurende het schooljaar overzicht over de gelezen boeken.
 • Kinderen die moeite hebben met lezen, kunnen audio-ondersteuning krijgen bij het lezen van de vragen.
Bij alle soorten teksten
Leesbevordering is de sleutel tot een goed technisch leesniveau. Immers, kinderen die veel en graag lezen oefenen hiermee ongemerkt hun technische leesvaardigheid. Uit onderzoek is gebleken dat het niet uitmaakt of kinderen hierbij algemene kinderboeken lezen, informatieve boeken, gedichten, prentenboeken, stripboeken of kindertijdschriften of kinderkranten. Voor al deze teksten zijn vragen opgenomen.

Leerkrachtondersteuning bij leesbevordering
Met deze software werken kunnen leerlingen bij alle boeken die zij lezen leesbelevingsvragen maken. Met deze software krijgt het stillezen van kinderboeken een automatisch vervolg, zonder dat het u als leerkracht belast. Op elk willekeurig moment kunnen kinderen de vragen maken. De antwoorden worden opgeslagen en kunnen door de leerkracht opgeroepen worden op de eigen computer of op het digibord. Zo kunt u eenvoudig een gesprekje met een leerling voeren over een gelezen boek of kunt u het kind uitnodigen het boek voor de groep te bespreken aan de hand van de gegeven antwoorden. U hoeft de boeken niet zelf gelezen te hebben om met het kind te kunnen praten over het boek.
The Reading Club aims to encourage children to read. Being able to share reading experiences with classmates and teachers is a great incentive to read more and continue reading. With the Reading Club, students can easily and safely send each other reading tips, answer questions about books and the teacher can discuss books they have read, without the teacher having to read these books themselves.

Emmia took care of the technical realization of the Reading Club on behalf of Uitgeverij Zwijsen.

Playful design
The Reading Club has a fresh appearance. When a student logs in to the Reading Club for the first time, they can choose their own background. After reading books, students are rewarded for reading by the release of appealing elements that they can collect in 'their bookcase'.

The Reading Club has been developed to encourage children to read. The questions are aimed at eliciting reading experiences. There is a great diversity of questions, so answering the questions will not become a chore. The books read are stored per student in a personal bookcase: the reading log.

The Reading Club in short:
 • Encourages children to keep reading.
 • Provides questions about reading books, informative books, poems, picture books, comic books, newspapers and magazines.
 • Provides reading experience questions for each book read.
 • Let children recommend each other nice books/send mail about nice books.
 • Makes talking about books in the group simple and varied.
 • Gives students an overview of the books read during the school year.
 • Children who have difficulty reading can receive audio support when reading the questions.
For all types of texts
Reading promotion is the key to a good technical reading level. After all, children who enjoy reading a lot practice their technical reading skills unnoticed. Research has shown that it does not matter whether children read general children's books, informative books, poems, picture books, comic books or children's magazines or children's newspapers. Questions are included for all these texts.

Teacher support for reading promotion
Working with this software, students can create reading experience questions for all the books they read. With this software, silent reading of children's books is automatically continued, without burdening you as a teacher. Children can complete the questions at any time. The answers are saved and can be called up by the teacher on his or her own computer or on the digital whiteboard. This way you can easily have a conversation with a student about a book they have read or you can invite the child to discuss the book for the group based on the answers given. You do not have to have read the books yourself to be able to talk to the child about the book.