Opdrachtgever: VekaBest
Project: Cursusportal
Client: VekaBest
Project: Course portal

Cursusportal

Course portal

De cursusportal van Vekabest is een systeem om cursussen via één centraal punt op verschillende websites te kunnen verkopen.

Emmia verzorgde en onderhoudt de technische realisatie, ontwerp en vormgeving van de cursusportal. De cursusportal is zo ingericht dat er verschillende partijen een eigen omgeving hebben. Deze omgevingen hebben verschillende functionaliteiten die zijn afgestemd op de verantwoordelijkheden van de partij.

Enkele voorbeelden van partijen met hun functies:

Opleiders:
 • Opleiders kunnen via de tool zelf klassikale theoriecursussen aan het systeem toevoegen waarbij ze zelf de tijd, datum, locatie en de capaciteit kiezen. Deze cursusplekken worden vervolgens op verschillende websites te koop aangeboden.
 • Doormiddel van een agenda hebben opleiders een duidelijk overzicht van geplande cursussen.
 • Bij het leerlingenoverzicht kan de opleider gegevens van de leerlingen inzien die zich voor een cursus heeft aangemeld.
Leerlingen:
 • Leerlingen die een cursusplek kopen, kunnen via de cursusportal informatie over hun geboekte cursus inzien.
 • De leerling heeft maar één account nodig voor het volgen van cursussen bij verschillende opleiders, zolang de opleiders aangesloten zijn bij de cursusportal.
Website eigenaren:
 • Website eigenaren hebben via de portal de mogelijkheid om hun contact-gegevens te beheren.
 • Widgets in te stellen. (Cursussen die aangeboden worden).
VekaBest's course portal is a system for selling courses on various websites through one central point.

Emmia took care of and maintains the technical realization, design and design of the course portal. The course portal is designed in such a way that different parties have their own environment. These environments have different functionalities that are tailored to the responsibilities of the party.

Some examples of parties and their functions:

Trainers:
 • Trainers can use the tool to add classroom theory courses to the system, choosing the time, date, location and capacity themselves. These course places are then offered for sale on various websites.
 • By means of an agenda, trainers have a clear overview of planned courses.
 • In the student overview, the instructor can view details of the students who have registered for a course.
Students:
 • Students who purchase a course place can view information about their booked course via the course portal.
 • The student only needs one account to take courses with different trainers, as long as the trainers are connected to the course portal.
Website owners:
 • Website owners have the option to manage their contact details via the portal.
 • Widgets to be set. (Courses offered).