Opdrachtgever: ThiemeMeulenhoff
Project: Code
Client: ThiemeMeulenhoff
Project: Code

Code

Code

Code richt zich op snel en efficiënt Nederlands leren voor hoogopgeleide anderstaligen. De methode leidt cursisten op tot niveau B2/C1 uit het Raamwerk NT2 en bereidt cursisten voor op het NT2 Staatsexamen, programma II. Taal wordt hierin gezien als een instrument voor interactie en communicatie. CODE motiveert cursisten door te richten op het kunnen uitvoeren van reële en functionele taaltaken met een duidelijke relatie tot de wereld buiten de taalles.

Voor anderstaligen die succesvol willen zijn in het onderwijs of het bedrijfsleven is taalvaardigheid een belangrijk thema. Het is voor hen uiteraard van groot belang om snel en effectief Nederlands te leren.

CODE omvat drie delen die elk bestaan uit een takenboek met cd-rom. Het lesmateriaal wordt steeds via het meest geschikte medium aangeboden omdat de integratie van verschillende media het taalleren bevordert. Het lesmateriaal is in grote mate zelfsturend en de boeken en de multimedia zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van het multimediale oefenprogramma is, naast de standalone-cd-rom voor cursisten, een netwerk-cd-rom verkrijgbaar met een uitgebreide docentenmodule en een leerlingenvolgsysteem. Hiermee kunt u de activiteiten van cursisten op afstand volgen.
Code focuses on fast and efficient learning of Dutch for highly educated non-native speakers. The method trains students to level B2/C1 from the NT2 Framework and prepares students for the NT2 State Exam, program II. Language is seen as an instrument for interaction and communication. CODE motivates students by focusing on being able to perform real and functional language tasks with a clear relationship to the world outside the language classroom.

Language skills are an important issue for non-native speakers who want to be successful in education or business. It is of course very important for them to learn Dutch quickly and effectively.

CODE consists of three parts, each consisting of a task book with CD-ROM. The teaching material is always offered through the most suitable medium because the integration of different media promotes language learning. The teaching material is largely self-directing and the books and multimedia are inextricably linked.

In addition to the standalone CD-ROM for students, the multimedia exercise program is available on a network CD-ROM with an extensive teacher module and a student monitoring system. This allows you to monitor students' activities remotely.