Opdrachtgever: Citogroep
Project: Rekenmaatje
Client: Citogroep
Project: Calculation Buddy

CITO Rekenmaatje

CITO Calculation Buddy

Rekenmaatje helpt om zwakke punten van rekenaars van groep 5, 6 en 7 te verhelpen. Rekenmaatje software sluit aan bij de bestaande hulpboeken Rekenen- Wiskunde van het Leerling Volg Systeem van Citogroep.

Emmia verzorgde de technische realisatie, ontwerp en vormgeving.

Rekenmaatje is een hulpprogramma dat de sterke punten van de computer gebruikt om zwakke punten van rekenaars van groep 5, 6 en 7 te verhelpen. Zo werken de kinderen bij het ontwikkelen van ruimelijk inzicht in een 3D omgeving en bij het vermenigvuldigen vullen de kinderen een snoepzak met hun favoriete snoepjes.

Het programma bestaat uit 6 onderdelen: ruimtelijk inzicht, meten met een natuurlijke maat tot formeel rekenen, vermenigvuldigen en rekenen met een verhoudingstabel. Deze worden in verschillende contexten aangeboden.

Binnen elke vaardigheid bouwt de moeilijkheidsgraad langzaam op. Bij nieuwe oefeningen wordt er eerst een oefening voorgedaan.

Er is een versie voor op school en een versie voor thuis verkrijgbaar.
Calculation Buddy helps to remedy the weaknesses of mathematicians in groups 5, 6 and 7. Arithmetic software fits in with the existing Arithmetic and Mathematics help books of Citogroep's Student Tracking System.

Emmia took care of the technical realization, design and design.

Calculation Buddy is a utility that uses the strengths of the computer to remedy weaknesses of mathematicians in groups 5, 6 and 7. In this way, the children work on developing a broad understanding of a 3D environment and when multiplying, the children fill a candy bag with their favorite sweets.

The program consists of 6 parts: spatial insight, measuring with a natural measure to formal calculation, multiplication and calculation with a ratio table. These are offered in different contexts.

Within each skill the level of difficulty increases slowly. With new exercises, an exercise is first demonstrated.

There is a version for school and a version for home.