Opdrachtgever: Veka Best Verkeersleermiddelen
Project: App Rijopleiding In Stappen
Client: Veka Best Verkeersleermiddelen
Project: App Rijopleiding In Stappen

App Rijopleiding In Stappen

App Rijopleiding In Stappen

Zodra een cursist de lesauto instapt, is hij één van de vele bestuurders op het wegennet van Nederland met zijn complexe infrastructuur, verkeersregels en -tekens, en vaak lastige weg- en weersomstandigheden. Met RIS krijgt de cursist stap voor stap inzicht in al die verkeerssituaties, risico’s en gevaren.

Voor nóg meer effect heeft VekaBest - uitgeverij in verkeersleermiddelen, een app geintroduceerd met praktische instructiefilmpjes die naadloos aansluit bij de succesvolle methodiek Rijopleiding In Stappen (RIS).

Emmia ontwikkelde de RIS app voor VekaBest. De app is geschikt voor Android tablet pc’s.

De app bevat RIS praktijkinstructie met videoclips die in de lesauto gebruikt wordt om de cursist optimaal te instrueren bij onder andere: wegrijden, kruispunten, afslaan, invoegen, rijstrook wisselen, zijdelings verplaatsen, inhalen, uitrijden en rijden onder specifieke omstandigheden.

Bij elke nieuwe verkeerssituatie of verkeershandeling die de cursist gaat oefenen, wordt vooraf in de auto de bijbehorende videoclip bekeken op een tablet pc met touchscreen beeldscherm. De cursist ziét hoe hij moet handelen en welke aandachtspunten er zijn. Zo groeien zijn inzicht en zelfvertrouwen, nog voordat hij daadwerkelijk in de praktijk gaat oefenen. Zo wordt elke kleine stap een sprong vooruit!
As soon as a student gets into the training car, he is one of the many drivers on the road network of the Netherlands with its complex infrastructure, traffic rules and signs, and often difficult road and weather conditions. With RIS, the student gains insight into all those traffic situations, risks and dangers step by step.

For even more effect, VekaBest - publisher of traffic learning materials, has introduced an app with practical instructional videos that fits seamlessly with the successful Driving Training In Steps (RIS) methodology.

Emmia developed the RIS app for VekaBest. The app is suitable for Android tablet PCs.

The app contains RIS practical instruction with video clips that are used in the training car to optimally instruct the student in, among other things: driving away, intersections, turning, merging, changing lanes, moving sideways, overtaking, exiting and driving under specific circumstances.

For each new traffic situation or traffic action that the student is going to practice, the corresponding video clip is viewed in advance in the car on a tablet PC with a touchscreen screen. The student sees how he should act and what points of attention there are. This way his insight and self-confidence grow, even before he actually starts practicing. This way, every small step becomes a leap forward!